Aanmelden

PROCEDURE AANMELDEN LEERLINGEN

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment voor u als ouder/ verzorger.
De school wordt een belangrijk onderdeel van het leven van uw kind. U wilt daarom goed weten wat de visie van de school is. Vanuit welke gedachte wordt er onderwijs gegeven? Wat vindt de school belangrijk? Welke keuzes maakt de school?

Om uw kind aan te melden of kennis te maken met de school en antwoord te krijgen op bovenstaande vragen bent uw welkom bij de kijk- en informatieochtenden. De schoolleider zal een presentatie geven waarin u informatie krijgt over de visie van de school en welke invloed dit heeft op het onderwijs. Ook krijgt u alle ruimte om vragen te stellen en zal er een rondleiding worden gegeven.

Kijk- en informatie ochtenden in Corona tijden

De Pijlstaart is een school waar het gemeenschapsgevoel ontzettend belangrijk is. Ouders spelen hierin een grote rol. Dit maakt dat de schoolleider, in normale tijden, regelmatig persoonlijke afspraken maakt met geïnteresseerde ouders buiten de informatie ochtenden om. In verband met de Corona periode willen we de komst van volwassenen in ons schoolgebouw goed kunnen voorbereiden. Wij zullen voorlopig dan ook voornamelijk ouders verwelkomen op de informatie ochtenden.

Er kunnen helaas maximaal 8 ouders per info ochtend worden toegelaten. U wordt verzocht om een mail te sturen naar info.depijlstaart@ksu-utrecht.nl om aan te geven bij welke info-ochtend u aanwezig wilt zijn. Indien de eerste komende informatie ochtenden vol zitten, kan u altijd even naar de school bellen. Samen kunnen we dan onderzoeken hoe we u toch van de nodige informatie kunnen voorzien.

In verband met de corona richtlijnen zal de informatie ochtend via Microsoft Teams worden gehouden. 

De kijk- en informatieochtenden

Vrijdag 1 oktober 2021

09.00 – 10.30 uur

Vrijdag 19 november 2021

09.00 – 10.30 uur

Woensdag 19 januari 2022

09.00 – 10.30 uur

Vrijdag 18 maart 2022

09.00 – 10.30 uur

Woensdag 18 mei 2022 

09.00 – 10.30 uur

Aanmeldprocedure

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier, voor meer informatie kunt u terecht op: https://naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kinderen er bij hen naar school komen. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. 

 

Aanmelden

De procedure van aanmelden valt onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

Om toegelaten te worden op de basisschool moet uw kind vier jaar zijn. KBS de Pijlstaart staat in principe open voor elk kind vanaf 4 jaar, waarvan de ouders de grondslag en de doelstellingen van de school resprecteren en die in de omgeving van de school wonen.

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt, kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: https://naardebasisschool.utrecht.nl . De plaatsen worden ieder kwartaal gelijk vedeeld over alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

Doorgaans zijn er meer aanmeldingen dan dat wij plekken hebben. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons, binnen het opgegeven termijn.

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijk aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur, die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor uw heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt, binnen het opgegeven termijn.

 

Uw kind toelaten en inschrijven

Als u de plaats voor uw kind bevestigt, vragen we u extra informatie over uw kind te geven. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen en er kunnen gegevens opgevraagd worden bij de voorschool of het kinderdagverblijf. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover bericht. Als er bijzonderheden zijn die om een persoonlijk gesprek vragen, verwachten wij dat u een afspraak maakt met de schoolleiding.

Onze school heeft een zorgplicht. We onderzoeken of, voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften, er passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, dan zoeken we samen met met u een geschikte plek op een andere school. De beslissing over de toelating en de afmelding van een leerling berust bij het bevoegd gezag.