Kunst en cultuur

'De kunst van het leren!'

De missie van onze school bestaat uit het bieden van een sterke didactische en pedagogische basis. Daarnaast willen we als 'de' buurtschool een afspiegeling zijn van de wijk. Vanuit onze kernwaarden van plezier, ruimte, aandacht en vernieuwing waarin het welbevinden van de kinderen centraal staat, werken wij aan die sterke basis voor al onze kinderen. Dit doen wij vanuit de gedachte 'In ieder kind kan de wereld opnieuw beginnen!'
Deze visie staat ook letterlijk gegraveerd in een tegel van ons gebouw. 

Onze visie maakt dat wij investeren in en zorgen voor een sterk pedagogisch klimaat, waarbij elk kind zich gezien en gehoord voelt.  Wij stemmen ons aanbod af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Zo creëren wij een sterke basis voor alle kinderen en bereiden we ze voor op het leren en werken in de toekomstige samenleving. 

Binnen deze sterke basis is kunst en cultuur belangrijk op de Pijlstaart. Wij zijn er van overtuigd dat het ervaren van kunst, het creatief bezig zijn en de reflectie daarop het zicht op de wereld verbreedt en de kennis daarvan vergroot. Het verrijkt de woordenschat van het kind en bevordert het begrijpen en waarderen van elkaars verschillen.  Bovendien wordt het kritisch denken bevorderd en het samenwerken en het uiten van de eigen mening en het respecteren van andermans mening  gestimuleerd. Het bereidt onze kinderen beter voor op de vaardigheden die in de 21ste eeuw nodig zijn. 

We maken kinderen graag bewust van de waarde van kunstzinnige uitingen zoals beeldhouwwerken, schilderijen, architectuur, muziek, dans en kinderliteratuur. Daarmee ervaren de kinderen dat grote prestaties soms door individueel talent tot stand komen, maar vaker nog door creatieve samenwerking. We leren hen respectvol het eigen werk en dat van anderen te bekijken en te bespreken. We stimuleren onze leerlingen om trots te zijn op hun werk. 

We willen hen een onderzoekende houding bijbrengen en het besef dat je vaak op meerdere manieren naar de werkelijkheid kunt kijken. We leren kinderen hierbij ook te kijken naar het proces en niet alleen naar het product. Daarbij stimuleren we onze leerlingen om eigen creatieve oplossingen voor vraagstukken te bedenken. We stimuleren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces. Dat kan alleen als we leerlingen intrinsiek weten te motiveren, als we het leren leuk maken. Kunst- en cultuureducatie draagt daar in hoge mate aan bij. Zo brengen we onze leerlingen 'de kunst van het leren' bij.