Onderwijs

"De kunst van het leren!"

De pijlstaart biedt vanuit ons klassikale uitgangspunt onderwijs op maat. Wij zetten het Expliciete Directie Instructiemodel in om leerlingen de juiste kennis aan te leren vaardigvoller te worden. Hierbinnen stemmen wij het leerkrachthandelen af op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Wij bieden onderwijs dat niet vanuit een ideologie is ontstaat, maar voortkomt uit onderzoek en bewezen benaderingen. De school is bezig om naast domeinspecifieke, als rekenen en spelling, ook thematisch onderwijs aan te bieden waarin '3 trappen' zijn geïntegreerd die leerlingen toekomstbestendig maken. De leerlingen krijgen een stevig 'kennisfundament', mogelijkheden om kennis 'toe te passen' in en rondom de school en werken aan 'metacognitieve vaardigheden' zoals leren leren. Als kunst- en cultuurschool besteden wij hierbij en hiernaast aandacht aan het creatieve proces van kinderen door hen ervaring op te laten doen met verschillende kunst- en cultuurdisciplines. Dit doen wij in een prettig pedagogisch klimaat in een kleinschalige context. De pijlstaart leerling wordt een creatieve wereldburger met een stevige kennisbasis. 

'De Pijlstaartleerling is een vreedzame wereldburger die kennis, vaardigheden en houdingen heeft, die nodig zijn om op een stabiele, bestendige manier te blijven leren in een snel veranderende wereld!'

Pedagogisch/ didactisch klimaat

In een prettige en veilige omgeving leren we de kinderen omgaan met diversiteit en zorg voor elkaar. Het welbevinden van de kinderen staat bij ons op nummer één. Wij geloven er sterk in dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als zij zich veilig en prettig voelen. De kleinschaligheid van de school waarin het persoonlijke contact onderdeel is van de schoolcultuur helpt hierbij.
Via de methode “Vreedzame school” leren we kinderen op een goede manier met elkaar omgaan, conflicten onderling op te lossen, positief gedrag te vertonen, actief te luisteren en win-winoplossingen te bedenken.
We stimuleren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces. Dat kan alleen als we leerlingen intrinsiek weten te motiveren, als we het leren leuk maken. Zo brengen we onze leerlingen de kunst van het leren bij.

Leerkrachtkwaliteiten

Leerkrachten op de Pijlstaart zijn zelf het voorbeeld van de kunst van het leren. Zij maken het verschil en zijn voor de leerlingen een rolmodel. Zij koppelen vakkennis, hoge inzet en degelijke lesvoorbereiding aan inspiratie en passie voor de kinderen. Ze getuigen van hun interesse in kunst en cultuur en tonen op eigen wijze hun creativiteit. Hetzij in uitingsvormen (beeldend, muziek, dans of literatuur) hetzij in houding en benadering van situaties (flexibele kijk op de wereld en de actualiteit).
Pijlstaartleerkrachten werken handelings- en opbrengstgericht en gebruiken afwisselende en creatieve werkvormen die de intrinsieke motivatie van leerlingen bevorderen. Vanuit rust, orde en structuur in de klas dagen ze leerlingen uit om kritisch naar zichzelf, de ander en de wereld te kijken en niet te blijven steken in vaste denkpatronen. Zo laten ze leerlingen ervaren dat leren leuk en verrijkend kan zijn, voor jezelf, voor de ander en voor onze toekomst.

Onze kernwaarden

Plezier

Wij geloven er sterk in dat plezier een voorwaarde is voor leren!

Aandacht

Deze waarde betekent dat wij ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Binnen ons klassikale systeem hebben wij aandacht voor de verschillen in leren, niveau en tempo via gedifferentieerde instructie en aanbod.

Ruimte 

De Pijlstaart wil alle ruimte bieden aan onze kinderen om hun talenten te ontplooien.
Onze kinderen en ouders moeten de ruimte krijgen om mee te denken over het leerproces.

Vernieuwing

Wij zijn van mening dat de maatschappij van de toekomst om nieuwe vaardigheden vraagt. De zogenoemde 21st century skills. Voorbeelden hiervan zijn kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend en creatief vermogen. Onze kunst- en cultuureducatie draagt hier in grote mate aan bij.