De Medezeggenschapsraad 

De Pijlstaart heeft een actieve medezeggenschapsraad, die uit 2 ouders en 2 personeelsleden bestaat. De school biedt via de MR ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over beleidsonderwerpen en fungeert tevens als overlegplatform tussen leerkrachten en ouders. Dit betekent dat er vanuit verschillende posities en belangen meegedacht wordt over belangrijke ontwikkelingen, maatregelen of onderwijskundige vernieuwingen binnen de schoolorganisatie. 

De MR heeft als een zelfstandig orgaan vooral de taak om de openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen binnen de school. Dit orgaan heeft de bevoegdheid alle zaken betreffende het schoolbeleid te bespreken en daarover voorstellen te doen aan het schoolbestuur en de schoolleiding. 

De MR heeft instemmings- en adviesrecht.  

De MR-leden:

Michiel Willemse

Sahin Cakir

Meester Rob

Groep 8, schoolopleider, voorzitter leerteam bovenbouw, MR-lid

Juffrouw Yvonne

Groep 1/2A en MR-lid