Ouderbetrokkenheid

Het uitgangspunt van De Pijlstaart is dat ouders en school partners zijn met hetzelfde doel. Namelijk samenwerken aan het welbevinden en de optimale ontwikkeling van uw kind! 

Een goede afstemming en samenwerking tussen ouders en leerkrachten zorgen voor een optimale begeleiding en ondersteuning van uw kind. Wij gaan hierbij uit van wederzijds respect en vertrouwen.

Wij investeren veel in de versterking van de driehoek ouder – kind – school. De Pijlstaart vindt het belangrijk dat ouders meedenken en meebeslissen. Dat vindt plaats in de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en via klankbordgroepen. Wij willen graag dat ouders zich actief inzetten voor de school. De Pijlstaart verzorgt veel activiteiten en vieringen voor de kinderen. Hierbij hebben we de medewerking nodig van de ouderraad, de klassenouders en de hulpouders.

Oudercoördinator 

Wij hebben een speciale oudercoördinator. Deze functionaris is oudercontactpersoon en geeft mede sturing aan de planning en uitvoering van alle doelstellingen en activiteiten die betrekking hebben op bovenstaand ouderbeleid.